Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

StepLock Norway følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter, og sikre anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

 

Loven spesifiserer at:

«aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

StepLock Norway AS oppdater og offentliggjør sin redegjørelse årlig innen 30. juni (fra og med 2023). Ved vesentlige endringer i Steplock sin risikovurdering vil dokumentet oppdateres fortløpende.

 

Om Steplock og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 
Generelt

StepLock Norway ble etablert i 2018. Hovedkontoret ligger i Drammen og dekker lager, support, opplæring og bistand for prosjektering av konsernets STEP produkter. Vi har også et showroom som gir muligheten til å oppleve våre kvalitetsprodukter. I tillegg er det avdelingskontorer på Gøvik og i Tromsø. Vi har lang erfaring og veileder våre kunder og samarbeidsparter innen alt fra våre produkters egenskaper, til offentlige krav og forskrifter om rømning, brann og sikkerhet.

StepLock Norway er datterselskap av Steab Förvaltning AB og søsterselskap til Stendals El AB. Alle våre produkter produseres av Stendals El AB som har hovedkontor i Västerås i Sverige. Her dekkes hele produksjonsprosessen, fra konstruksjon med produkttesting til montering, salg og distribusjon av STEP produkter.

Produktsortimentet består hovedsakelig av elektriske sluttstykker, solenoidlåser og motorlåser, men også mekaniske låskasser, automatiske kantskåter, elektriske skaplås, brytskydd og elektrisk lås for industriporter. Samtlige produkter består av egne konstruksjoner som er beskyttet av en rekke patenter og selges under varemerket STEP.

StepLock Norway er en godkjent Mesterbedrift, samarbeidspartner til Foreningen Norske Låsesmeder, medlem av Norsk Sikkerhetsforening og sertifisert Miljøfyrtårn virksomhet.

 
Organisering

StepLock Norway AS, Org nr. 921 136 153. Øvre Storgate 86, 3018 Drammen.

Daglig leder har ansvaret for at kravene i åpenhetsloven etterleves.

 

Retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

StepLocks virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. StepLock følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vi arbeider aktivt og målrettet for å fremme likestilling og mangfold, og for å hindre diskriminering. Våre etiske retningslinjer og arbeidsreglement setter tydelige rammer for hvordan vi forventer at ansatte opptrer mellom kollegaer og ut mot eksterne – alle skal behandles med respekt og verdighet.

Anskaffelsesstrategien og de etiske retningslinjer for leverandører beskriver våre forventninger til leverandører på samme måte som vi har for våre ansatte. Alle skal behandles med respekt og verdighet, de skal opptre seriøst og aktsomt for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker og miljø.

I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, vi redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene, og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til mulige negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til både til egen og leverandørers virksomhet. Pr. 30.06.23 er det ikke funn på faktiske negative konsekvenser.

 

Risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått våre største leverandører og vurdert risikoen av brudd på menneskerettighetene i vår leverandørkjede. De fleste av våre leverandører er store seriøse virksomheter, som vi kjenner godt gjennom etablert partnerskap over en lang tid. Ved dette arbeidet har vi ikke funnet brudd på menneskerettighetene.

Gjennom regelmessig dialog med våre store leverandører kommuniserer vi tydelig våre forventninger knyttet til helse, miljø, sikkerhet, lønnsforhold og arbeid mot enhver diskriminering.

Vi anser risikoen for brudd på menneskerettighetene og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede som lav. Vi fortsetter kontinuerlig vår kartlegging og vil etter hvert også ta med våre mindre leverandører.

 

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører kommuniserer vi tydelig våre forventninger til at leverandørene følger retningslinjene basert på FN- og ILO konvensjoners krav til arbeids- og menneskerettigheter.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeidsforhold hos leverandør eller underleverandør, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dette kravet vil bli lagt inn i våre kontrakter med leverandører. Brudd eller fare for brudd skal følges opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren. Brudd som ikke meldes innen rimelig tid, kan føre til suspendering/ terminering av kontrakt.

 

Implementering

Vi implementerer våre forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med «aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som påpekt i åpenhetsloven. Dette innebærer at:

  • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
  • Forpliktelser og tilhørende retningslinjer forankres i selskapets styringssystem og rutiner
  • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring
  • Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede og krever det samme for våre leverandører.
  • Vi har etablert rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven
  • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlig risiko for ansatte og andre berørte av vår virksomhet
  • Etterlevelse av våre etiske retningslinjer gjennomgås årlig

 

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, kontakt oss på epost: post@steplock.no

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway